Warning: syntax error, unexpected $end, expecting ']' in ./varikliai/browscap.ini on line 61 in /home/kalva/domains/kalvariju-turgus.lt/public_html/varikliai/php-local-browscap.php on line 72

Warning: uksort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/kalva/domains/kalvariju-turgus.lt/public_html/varikliai/php-local-browscap.php on line 74

Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/kalva/domains/kalvariju-turgus.lt/public_html/varikliai/php-local-browscap.php on line 75

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kalva/domains/kalvariju-turgus.lt/public_html/varikliai/php-local-browscap.php on line 78
NAUJIENOS - Kalvarijų turgus
 
 

NAUJIENOS

2018 05 20 Dėl ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento

Gerbiamas Kalvarijų turgaus prekybos vietos Nuomininke,
 
Atsižvelgdami į su Jumis sudarytą prekybos vietos nuomos sutartį (-is) ir siekdami tinkamai įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas arba BDAR), įsigaliosiančio nuo 2018 m. gegužės 25 d., nuostatas, pateikiame Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 
1. Informacija apie Duomenų valdytoją ir tvarkytoją
Jūsų asmens duomenis tvarko ir duomenų valdytojas yra:
 
UAB “KTVG”
Juridinio asmens kodas 302677986
Buveinės adresas Kalvarijų g. 61, Vilnius
Tel.: +37069635718
El. paštas: info@kalvarijų-turgus.lt
 
2. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome
UAB “KTVG” gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis (duomenų kategorijas): Kliento vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys ir kopija, asmens kodas ar gimimo data, socialinio draudimo numeris, veiklos licencijos, leidimo ar kito veiklos teisėtumą ar mokesčių mokėjimą patvirtinančio dokumento duomenys, gyvenamosios vietos, veiklos adresas ar adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie atsiskaitymą, mokėjimų dydžius, banko sąskaitų numeriai, į kurias ar iš kurių atliekami mokėjimai, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Bendrovę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.
 
3. Kokiu tikslu ir pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkome
Jūsų asmens duomenys tvarkomi prekybos vietos nuomos sutarčių sudarymo, vykdymo, apskaitos, komunikacijos su Jumis palaikymo, mokesčių administravimo bei vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslais, pvz., siekiant:
− pateikti sąskaitas už paslaugas ir vykdyti gautinų lėšų surinkimą, atsiskaitymų valdymą;
− spręsti įvykių metu patirtos žalos priežastis.
Duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (pvz. įsiskolinimų valdymo tikslais, įvykių ir žalų administravimo tikslais).
Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir siekdami kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz. buhalterinės apskaitos tvarkymas ir kt.).
 
4. Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenimis
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi UAB “KTVG”, užtikrinant tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis. Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik įgalioti mūsų įmonės darbuotojai, vykdydami jiems pavestas tiesiogines funkcijas.
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami mūsų pasitelktiems Duomenų tvarkytojams ar paslaugų teikėjams, kurie mums padeda užtikrinti bei pasiekti asmens duomenų tvarkymo tikslus, pvz., prekybos vietos nuomos sutarčių sudarymą, vykdymą, apskaitą, mokesčių administravimą. Tarp tokių Duomenų tvarkytojų yra: atsiskaitymų priežiūrą ir skolų administravimą atliekančios bendrovės; teisines/ audito paslaugas teikiančios bendrovės ar advokatai/ advokatų kontoros arba antstolių kontoros.
 
Jūsų asmens duomenys šių duomenų tvarkymo tikslams pasiekti taip pat gali būti perduodami UAB „KTVG“ informacinių ir komunikacinių technologijų priežiūrą užtikrinantiems subjektams šių technologijų funkcionavimui ir saugumui užtikrinti; draudimo kompanijoms, draudiminių įvykių bei žalų administravimo atvejais; teisėsaugos ir kitoms valstybinėms institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančias sutartis ir teisės aktus; teismams, tarp šalių kilusių ir derybomis neišspręstų ginčų atveju; jungtines skolininkų rinkmenas tvarkantiems asmenims, nepadengtų įsiskolinimų atveju ar esant kitiems teisės aktuose nustatytiems teisėtiems pagrindams ir atvejais.
 
Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, su kuriais UAB „KTVG“ yra sudariusi atitinkamas sutartis dėl asmens duomenų perdavimo ir toks duomenis gaunantis tretysis asmuo užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkančią asmens duomenų apsaugą.
 
 
5. Kiek laiko Jūsų asmens duomenis saugome
Asmens duomenis UAB „KTVG“ saugo 10 (metų) po dalykinių santykių (sutarčių) pabaigos, nebent teisės aktais yra nustatytas ilgesnis atitinkamų dokumentų ir duomenų saugojimo terminas. Asmenų, su kuriais sandoris nebuvo sudarytas, asmens duomenis UAB „KTVG“ saugo 1 (vienerius) metus nuo šių duomenų gavimo dienos.
Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie teisės aktų nustatytais atvejais turi būti perduoti archyvavimo tikslams.
UAB „KTVG“ darbuotojai, atsakingi už asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą turi vengti nereikalingų duomenų kopijų darymo.
Dokumentų kopijos, kuriuose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinamos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
 
6. Kokios yra Jūsų teisės
Jūs turite teisę prašyti mūsų leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, prašyti, kad mes apribotumėme tokių duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (tuo atveju, kuomet duomenų tvarkymas grindžiamas išimtinai Jūsų sutikimu, pvz., reklamos tikslais, ar esant kitiems teisėtiems pagrindams) ir teisę į duomenų perkeliamumą.
 
Jeigu norite pateikti mums prašymą ar nusiskundimą dėl to kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome Jūsų susisiekti su mumis el. paštu info@kalvariju-turgus.lt arba raštu: UAB „KTVG“ buveinės adresu Kalvarijų g. 61, Vilnius.
 
UAB “KTVG”, Kalvarijų g. 61 Vilnius. Mūsų darbuotojas išnagrinės Jūsų prašymą ar skundą ir imsis reikalingų priemonių situacijai išspręsti.
Jeigu kilusių klausimų nepavyksta išspręsti su mumis tiesiogiai arba manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, Jūs visada turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Susipažinti su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir detaliomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis bei Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka Jūs galite apsilankę mūsų internetiniame puslapyje http://www.kalvariju-turgus.lt/
 
Pagarbiai,
UAB “KTVG”
 
 
 
 
 
Kontaktai
Taisyklės
Darbo laikas
UAB „KTVG“
Kalvarijų g. 61, 09317 Vilnius
Tel. 8 696 35718
El. p. info@kalvariju-turgus.lt

Kviečiame susipažinti su UAB „KTVG“ vadovo patvirtintomis taisyklėmis, kurias rasite skyriuje „KONTAKTAI“
P A T K P Š S
7.00 ─ 17.00
     
Interneto svetainių kūrimas